NE JEMI TË PËRKUSHTUAR PËR KLIENTËT TANË

E themeluar dhe e menaxhuar nga Nikolço Lazarov, me një përvojë prej 30 vitesh në të drejtën në Maqedoni dhe jashtë vendit, zyra jonë përpiqet gjithmonë që të sigurojë mbështetjen më të mitë të mundshme ligjore të klientëve me një qasje të drejtpërdrejtë dhe të hapur. Fushëveprimi i punës është në të gjitha segmente të së drejtës, por ne jemi krenarë me angazhimin tanë në të drejtën civile, dhe veçanërisht në të drejtën komerciale dhe financiare. Përvoja e madhe dhe projektet e shumta të përfunduara, mund t’ju sigurojnë se rasti juaj do të jetë në duar të sigurt.

Lexoni më shumë

Pronësia intelektuale

Me globalizimin dhe zhvillimin e teknologjisë, vetëdija e pronësisë intelektual bëhet një rëndësi gjithnjë më e madhe. Zyra jonë është e regjistruar për të përfaqësuar procedurat për mbrojtje të pronësisë intelektuale (patentë, dizajni industrial, markë tregtare, emërtim i origjinës dhe tregues gjeografik), dhe specializojmë edhe në fushën e së drejtës së autorit dhe të drejtave të ngjashme.

Themelimi dhe regjistrimi i subjekteve tregtare dhe subjekteve të tjera juridike

Ne jemi regjistrues të autorizuar në Regjistrin qendror, dhe njëkohësisht kemi njohuri në përgatitjen e të gjitha dokumenteve të nevojshme për regjistrimin e secilës formë të subjektit ligjor në përputhje me legjislacionin e Republikës së Maqedonisë.

E drejta komerciale

Korporatat moderne, si ato vendore, ashtu edhe ato të huaja, kanë nevoja që të sigurojnë zgjidhje moderne dhe të qëndrueshme ligjore në veprimin. Njohuria dhe përvoja në punën me korporata globale dhe njohja aktive dhe përdorimi i gjuhës angleze na mundëson që të sigurojmë zgjidhje inovative në sfidat e menaxhimit, në sfidat e transaksioneve dhe në sfidat rregullatore të korporatave.

E drejta familjare

Konsiderojmë se të drejtat personale dhe familjare janë të pacenueshme dhe duhet të mbrohen. Prandaj përkushtojmë një vëmendje të madhe dhe me kujdes të posaçëm hyjnë në rastet e kësaj fushe, dhe me qëllim përfundimtar mbrojtje e integritetit personal dhe familjar.

Falimentimi

Avokatët tanë janë më të mirët në Republikën e Maqedonisë me njohuri të madhe në fushën e falimentimit. Qëllimi ynë është procedura e vetë e falimentimit dhe rezultati nga ajo të drejtohen në riorganizimin të suksesshëm ose mbylljes së suksesshme të biznesit. Prandaj, njohuria dhe përvoja jonë janë në funksion të kryerjes dhe përfundimit të procedura të falimentimit në mënyrë efikase.

E drejta penale

Një fondament tjetër i sistemit ligjor është e drejta penale, në të cilën sigurojmë një mbrojtje ligjore, veçanërisht në aspektet ekonomike, duke rrumbullakuar kështu plotësinë e shërbimeve tona.
Caktoni një konsultim falas!

Avokatët


Слика од Николчо Лазаров
Avokati

Nikolço Lazarov

Karriera e ka filluar në vitin 1985 si sekretar i Gjykatës ekonomike të Qarkut në Shtip, dhe në vitin 1989 është i emëruar si gjyqtar në atë. Në këtë periudhë punon në fushën e së drejtës ekonomike, dhe njëkohësisht është dhe gjyqtari i vetëm i regjistruar i regjistrit tregtar. Në vitin 1999 ka qenë i emëruar si kryetar i Gjykatës themelore në Shtip, funksioni që e ka kryer deri në vitin 2005. Në vitin 2006 ka qenë i emëruar si Sekretar shtetëror në Ministrinë e drejtësisë, deri në vitin 2009, dhe pastaj ka kryer funksione udhëheqëse në Ministrinë e drejtësisë. Në vitin 2012 ka filluar praktikën private si avokat në Shkup. Në karrierën ka mbajtur trajnime të shumta në vend dhe jashtë vendit, ka qenë ligjërues i Akademisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve publike, dhe ka publikuar dokumente të shumta shkencore dhe profesionale. Ka përfunduar studimet pasuniversitare në fushën e së drejtës komerciale.

Слика од м-р Драган Лазаров
Avokati

Dragan Lazarov

Si një student në vitin 2008 një kohë të shkurt ka punuar në sektorin joqeveritar në organizata jofitimprurëse në fushën e së drejtës. Në vitin 2009 është i punësuar në Sekretariatin për çështje evropiane të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë ku ka qenë udhëheqës i Kabinetit të zëvendëskryeministrit për çështje evropiane, dhe mes tjerash, ka punuar edhe në harmonizimin e legjislacionit të BE-së. Në vitin 2012 u bë magjistër me temë “Shoqata kooperative evropiane” në Universitetin “Sh. Ciril dhe Metodi” në Shkup. Nga viti 2011 ka punuar në Sekretarin e përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë ku ka qenë udhëheqës i Sektorit të të drejtave ligjore. Në vitin 2015 vazhdon që të punojë si avokat në zyrën e avokatit Lazarov.

Слика од Николчо Лазаров
Avokati

Andrijana Trpçevska

Ajo mori diplomën e saj në fushën e të drejtës së biznesit në vitin 2015 në Fakultetin Juridik Iustinianus Primus, Shkup. Përvoja e saj e mëparshme përfshin punën në departamentin ligjor të një kompanie ku ka punuar në procedurat e mbledhjes së borxheve, si dhe disa vite përvojë në një organizatë joqeveritare. Ajo bashkohet me Zyrën Ligjore Lazarov në vitin 2016 si një avokat avokat dhe pasi ka kaluar provimin e jurisprudencës në vitin 2017 ajo është një bashkëpunëtore përgjegjëse për procedurat për themelimin e subjekteve juridike dhe ndryshimet organizative, procedurat për lejet e qëndrimit dhe të punës për të huajt, procedurat e marrëdhënieve të punës (përfshirë punën kontestet), si dhe procedurat e mbledhjes së borxheve dhe çështjet e pasurive të paluajtshme.

 

Misioni ynë:

Цел


Misioni ynë është që të ofrojmë një shërbim ligjor me cilësi më të mirë të mundshme duke shqyrtuar nevojat reale të klientit.

 

Lajme të fundit

Klientë të kënaqshëm

Klientë

Në portofolin tonë përfshihen projekte të shumta të këshillimit dhe realizimit të transaksioneve të mëdha tregtare me disa nga kompanitë më të suksesshme vendore të specializuara në fushën e prodhimtarisë, në industrinë e ndërtimit, në industrinë ushqimore, në fushën e lojërave të fatit, në fushën e shërbimeve, në fushën e ndërmarrjeve publike, institucioneve shtetërore etj., si edhe realizimi i suksesshëm i investimeve të huaja dhe këshillimi i tyre në punën e përditshme. Lista e plotë e klientëve tanë nuk është në dispozicion për shkak të rregullave të vendosura nga Oda e avokatëve të Maqedonisë.

www.dog-checks.com